DOMUS PLUS.sk

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov informujú subjekt údajov, ktoré Vám zákazník poskytol alebo ktoré spracovávate na základe plnenia zmluvy  (napr. zoznam objednaného tovaru).

Tieto podmienky sa vzťahujú na tri situácie :

  • Zákazník si u nás objednal tovar alebo služby a my spracovávame osobné údaje pre splnenie objednávky
  • Zákazník si u nás objednal tovar alebo služby a my spracovávame osobné údaje pre splnenie objednávky. Týmto zákazníkom následne posielame obchodné oznámenia ( napr. newslettery ).
  • Spracovávame osobné údaje aj iných osôb než zákazníkov pre účely marketingu, pokiaľ nám tieto osoby poskytli osobné údaje a dali nám súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

I. Základné ustanovenie

1.Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenia o ochrane údajov )a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „GDPR“ ) je :

DOMUS PLUS, s.r.o., IČO : 35792833, so sídlom Budatínska 16, 851 06 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.22167/B ( ďalej len „správca“ ).

2.Kontaktné údaje správcu sú :

Adresa : Budatínska 16, 851 06 Bratislava

e-mail : domusplus@domusplus.sk

mobil : +421(0)915 718 368

3.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikované alebo identifikovateľné fyzickej osoby, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú sa dá priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor alebo napr. meno, identifikačné číslo, lokačné  údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali Podmienky ochrany osobných údajov a oboznámili sa so všetkými svojimi právami skôr, ako vstúpite do právneho vzťahu. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu a poskytnete osobné údaje, vyjadrujete že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje.

4.Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca sú : Ing. Beata Sporinová

mobil:  +421(0)915 718 368

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste  poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. V tejto časti uvádzame informácie, ak máte záujem o tovar alebo nakupujete tovar, ktorý ponúkame a aj informácie, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov. Spôsob získavania osobných údajov je cez registráciu v e-shop, ak sa rozhodnete vytvoriť si používateľský účet v e-shope, ktoré prevádzkujeme na webstránke www.domusplus.sk :

– meno a priezvisko

-adresa bydliska

– dodacia adresa

– fakturačná adresa, ak je odlišná dodacej adresy

– e-mailová adresa

– telefón

2.Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je :

– plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

osobné údaje využívame na sprístupnenie tovarov, ktoré máme v ponuke, využívanie e-shopu ako registrovaný alebo neregistrovaný zákazník. Osobné údaje potrebujeme aby sme mohli spracovať a vybavovať objednávky, spracovať Vaše platby za tovar, prípadne vrátiť peniaze, spravovať užívateľské účty, doručiť tovar, ktorý ste si objednali. Osobné údaje spracovávame pre výhody spojené s registráciou alebo poskytnutím zľavy,

– splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 – oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu ( najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobné údaje využívame v súvislosti s registráciou alebo nákupmi prostredníctvom e-shopu, mohli informovať o ponuke tovarou, novinkách, zľavových akciách prostredníctvom newslettera, zaslaného e-mailom alebo prostredníctvom tlačeného katalógu s ponukou tovaru. Osobné údaje používame na zlepšenie a personalizáciu služieb (napr. nákupná história aby sme Vám vedeli odporučiť iné tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať na našej webstránke ). Osobné údaje využívame na našej webstránke, na zlepšenie služieb a prevádzky.

– Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu  (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.Účelom spracovania osobných údajov je :

– pri nákupe prostredníctvom e-shopu , môžete nakupovať aj bez registrácie Vaše osobné údaje potrebujeme na vyriešenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, ak je odlišná od adresy bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa ) poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť.

IV. Doba uchovávania údajov

1.Správca uchováva osobné údaje :

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 ( desať ) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu ). Vo výnimočných prípadoch ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenie preukázania, obhajovania alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo vykonávanie interného vyšetrenia správcom. Dĺžka tejto doby je podmienená trvaním povinností napr. so zárukou tovaru. Nevyhnutnosťou uchovávania osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,

– po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

– po uplynutí doby uchovávanie osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktorí poskytujú služby správcovi. Od všetkých poskytovateľov služieb vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali osobné údaje na marketingové účely, pokiaľ nedáte súhlas. Zdieľame iba osobné údaje, ktoré poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb.

1.Príjemcovia správcu :

– technologické služby (správa IT koncových zariadení, výpočtovej techniky, serverovej infraštruktúry),

– služby webhostingu,

– služby súvisiace s tvorbou a prevádzkou webstránky,

– spracovanie platieb v prevádzke alebo na e-shope,

-doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,

– spoločnosti, ktoré zabezpečujú marketing so súhlasom správcu, rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov správcu,

– služby zisťovania spokojnosti zákazníkov,

– služby vedenia účtovníctva,

– služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,

– právne služby, osobných údajov,

– súkromná bezpečnostná služba,

– spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné kamery alebo vykonávajú údržbu.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, sociálne siete) v mene správcu poskytujú prostredníctvom online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na produkty a služby správcu. Medzi poskytovateľmi služieb patria : Facebook, Google, Instagram.

Osobné údaje môže správca poskytnúť štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo na určenie uplatnenia, obhajobu práv a oprávnených záujmov správcu, tretích osôb.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,

2.Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä technické zabezpečenie počítačových úložísk dát ( heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy ).

VII. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo :

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

a. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak spracúvanie je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca,

b. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely marketingu, vrátanie profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,

c. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, môžete namietať na konkrétnu situáciu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, s výnimkou, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v Podmienkach ochrany osobných údajov, Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade ak :

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,

b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

c. namietanie voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v bode VI. 1. a. Podmienok ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietanie voči spracúvaniu Vašich osobných údajov uvedených v bode VI. 1. b. Podmienok ochrany osobných údajov,

d. ak sa Vaše osobné údaje spracovávali nezákonne,

e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

a. ak ste napadli správnosť osobných údajov, počas obdobia umožňujúceho správcovi overiť správnosť osobných údajov,

b. spracúvanie je protizákonné ak ste proti vymazaniu osobných údajov a žiadate len obmedzenie ich použitia,

c. ak správca nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d. ak ste namietali voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu uvedeného v bode VI. 1. a. Podmienok ochrany osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli s štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho aby sme Vám bránili ak :

a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo zmluve,

b. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými  prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v blasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

VIII. Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu správcu uvedeného v Podmienkach ochrany osobných údajov, písomne, e-mailom a zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,

tel. :                +421 / 02 /32 31 32 14

e-mail :           statny.dozor@pdp.gov.sk

webstránka : http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípade dovolených alebo ustanovených zákonom.

IX. Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov správca môže zmeniť alebo doplniť. Zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou Podmienok ochrany osobných údajov, na podstatné zmeny Vás môžeme upozorniť aj e-mailom.